Zarządzenie Nr 46/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Stary Dzików w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z Zarządzeniem Nr 59/15 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 marca 2015 r. z późn. zm. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie województwa podkarpackiego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

- zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Gminną Komisję ds. szacowania szkód w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych (susza, powódź, grad, huragan, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę) i spowodowanych tymi zjawiskami strat u rolników indywidualnych na terenie Gminy Stary Dzików w składzie:
1. Elźbieta Samagalska - Przewodnicząca Komisji (przedstawiciel UG)
2. Krzysztof Kłaczko - Przedstawiciel UG
3. Tadeusz Jabłoński - Przedstawiciel UG
4. Stanisława Szczybyło - Przedstawiciel PODR
5. Julian Wawrzyniec - Przedstawiciel PIR
W przypadku szacowania szkód w budynkach lub budowlach służących do prowadzenia działalności rolniczej w skład komisji dodatkowo wchodzi:
1. Marek Sobków - Przedstwiciel UG

§ 2

Zadania Komisji określone zostały w Zarządzeniu Wojewody Podkarpackiego Nr 59/15 z dnia 20 marca 2015 r. z późn. zm.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 20 sierpnia 2015 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 46/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Stary Dzików w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:16.07.2019 09:39
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:16.07.2019 09:39