Zarządzenie Nr 50/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Zarządzenie Nr 50/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 49.976,19 zł, w tym
a) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 1.144 zł
b) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 42.000 zł
c) w dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na kwotę 132,19 zł
d) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 2.000 zł
e) w dziale "Rodzina" na kwotę 700 zł
f) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 4.000 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 1.435 zł na:
- zakup bujaka wraz z kosztami transportu na plac zabaw w Starym Dzikowie - 635 zł
- niwelację terenu boiska w Starym Dzikowie - 600 zł
- zakup farb do malowania szatni na boisku w Starym Dzikowie - 200 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 50/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 12 czerwca 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.144 1.144
  40002 Dostarczanie wody 1.144 1.144
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.144  
  4120 Składki na Fundusz Pracy   770
  4480 Podatek od nieruchomości   374
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 635  
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 635  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 535  
  4300 Zakup usług pozostałych 100  
3. 750 Administracja publiczna 42.000 42.000
  75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   5.000
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   5.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42.000 32.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38.000  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   4.654
  4120 Składki na Fundusz Pracy   4.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000  
  4260 Zakup energii   9.000
  4270 Zakup usług remontowych   2.000
  4300 Zakup usług pozostałych   4.000
  4410 Podróże służbowe krajowe   1.346
  4430 Różne opłaty i składki   7.000
  75095 Pozostała działalność   5.000
  4300 Zakup usług pozostałych   5.000
4. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 132,19 132,19
  75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 132,19 132,19
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   3,05
  4120 Składki na Fundusz Pracy   12,19
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   26
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 132,19  
  4300 Zakup usług pozostałych   59,71
  4410 Podróże służbowe krajowe   31,24
5. 758 Różne rozliczenia   1.435
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   1.435
  4810 Rezerwy   1.435
6. 801 Oświata i wychowanie 2.000 2.000
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 2.000 2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.000
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000  
7. 855 Rodzina 700 700
  85501 Świadczenia wychowawcze 500 500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   500
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500  
  85502 Wspieranie rodziny 200 200
  4260 Zakup energii   200
  4410 Podróże służbowe krajowe 200  
8. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.000 4.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.000 4.000
  4270 Zakup usług remontowych 4.000  
  4300 Zakup usług pozostałych   4.000
9. 926 Kultura fizyczna 800  
  92601 Obiekty sportowe 800  
  4270 Zakup usług remontowych 200  
  4300 Zakup usług pozostałych 600  
    Razem 51.411,19 51.411,19

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 50/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.07.2019 10:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż