Zarządzenie Nr 53/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 10.250 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 100 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- pomoc w zakresie dożywiania - 10.150 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 100 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- przeprowadzenie przez gminy kwalifikacji wojskowej w 2019 roku
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczemem na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 200 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 900 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 10.250 zł, w tym na:
- zakup materiałów związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 100 zł
- wypłatę zasiłków w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 10.150 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 100 zł, w tym na:
- pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - 100 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 100 zł, z tego na:
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 100 zł
b) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 100 zł, z tego na:
- pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - 100 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 320 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 320 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 4.650 zł na:
- remont pompy do oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej - 4.650 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 53/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 25 czerwca 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 10.150
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 10.150
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 10.150
2. 855 Rodzina 100
  85503 Karta Dużej Rodziny 100
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100
    Razem zwiększenia 10.250
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 100
  75045 Kwalifikacja wojskowa 100
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100
    Razem zmniejszenia 100

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 53/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 25 czerwca 2019 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 10.150
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 10.150
  3110 Świadczenia społeczne 10.150
2. 855 Rodzina 100
  85503 Karta Dużej Rodziny 100
  3110 Świadczenia społeczne 100
    Razem zwiększenia 10.250
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 100
  75045 Kwalifikacja wojskowa 100
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100
    Razem zmniejszenia 100

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 53/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 25 czerwca 2019 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 100
  85503 Karta Dużej Rodziny 100
  3110 Świadczenia społeczne 100
    Razem zwiększenia 100
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 100
  75045 Kwalifikacja wojskowa 100
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100
    Razem zmniejszenia 100
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 100
  85503 Karta Dużej Rodziny 100
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100
    Razem zwiększenia 100
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 100
  75045 Kwalifikacja wojskowa 100
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100
    Razem zmniejszenia 100

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 53/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 25 czerwca 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 3.009,72 3.009,72
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.009,72 3.009,72
  4510 Opłaty na rzecz budżetu państwaWynagrodzenia osobowe pracowników   1.009,72
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   2.000
2. 758 Różne rozliczenia   4.650
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   4.650
  4810 Rezerwy   4.650
3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.650  
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.650  
  4270 Zakup usług remontowych 4.650  
    Razem 4.970 4.970

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 53/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:16.07.2019 13:54
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:16.07.2019 14:17