Zarządzenie Nr 56/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 1.317 zł, w tym:
a) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 500 zł
b) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 817 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 8.070 zł na:
- zakup materiałów i usług w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie - 6.000 zł
- wydatki związane z opieką, wyłapywaniem bezpańskich psów i przewożeniem ich do schroniska - 2.070 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 56/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 9 lipca 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 600 Transport i łączność 500 500
  60016 Drogi publiczne gminne 500 500
  4120 Składki na Fundusz Pracy   500
  4410 Podróże służbowe krajowe 500  
2. 750 Administracja publiczna 6.817 817
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.217 217
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000  
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000  
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   217
  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17  
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200  
  75095 Pozostała działalność 600 600
  4190 Nagrody konkursowe 600  
  4220 Zakup środków żywności   600
3. 758 Różne rozliczenia   8.070
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   8.070
  4810 Rezerwy   8.070
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.070  
  90095 Pozostała działalność 2.070  
  4300 Zakup usług pozostałych 2.070  
    Razem 9.387 9.387

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:17.07.2019 08:35
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.08.2019 11:26