Definicja przemocy - wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby bez jej przyzwolenia.

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy:

- Przemoc fizyczna - popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy itp.
- Przemoc psychiczna - wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb itp.
- Przemoc seksualna - wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety itp.
- Przemoc ekonomiczna - odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.

Źródło: www.niebieskalinia.pl

Przydatne telefony:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie: (16) 632-19-45
Posterunek Policji w Starym Dzikowie: (16) 632-83-75
Policyjny telefon zaufania: 0-800-120-226
Centrum Praw Kobiet: (22) 621-35-37
Niebieska linia: (22) 668-70-00, 801-120-002 (czynny pon-sob: 10:00-22:00, nd i święta: 10:00-16:00)
Pomoc ofiarom przemocy: (22) 666-00-60 (czynny pon-pt: 10:00-22:00)

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie jako „jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia , zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną , wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym bądź psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, poglądy i styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami , oparte na miłości i zrozumieniu. Przemoc domowa może być zarówno skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, negatywnych skutków psychologicznych a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń. Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że to zjawisko marginalne, występujące w rodzinach patologicznych. Tymczasem przemoc jest zjawiskiem dość powszechnym i stanowi duży problem.

Wspomniana wyżej ustawa zobowiązała gminy do tworzenia gminnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym do opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Uchwałą Nr 43/VII/2011 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 maja 2011r. został przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014.

Cele programu:

1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Stary Dzików
2) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
3) zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Założenia programu:

1) uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie
2) promowanie modelu rodziny wolnej od przemocy
3) edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy w rodzinie
4) działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Realizatorzy programu:

- Gminny Ośrodek Pomocy społecznej
- Policja
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Przedstawiciele ochrony zdrowia
- Przedstawiciele oświaty
- Sąd Rejonowy w Jarosławiu z siedzibą w Lubaczowie

Zespół Interdyscyplinarny

Zgodnie z zawartym zapisem w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Uchwale Nr 44/VII/2011 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 maja 2011 roku określony został tryb i sposób powoływania i odwoływania członków ZI ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.

W celu powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Wójt wystąpił do GOPS, GKRPA, Komendy Powiatowej Policji, Zespołów Szkół Gminy Stary Dzików, Sądu Rejonowego oraz placówek służby zdrowia o wytypowanie swoich przedstawicieli na członków ZI.
ZI został powołany przez Wójta Gminy Stary Dzików Zarządzeniem Nr 48/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

1. integrowanie i koordynowanie działań jednostek wchodzących w jego skład
2. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
3. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
4. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
6. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego:

1. Barbara Żyła - przedstawiciel GOPS
2. Maria Jabłońska - przedstawiciel GKRPA
3. Mariusz Małecki - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji- Rewir Dzielnicowych
4. Kazimiera Tracz - przedstawiciel oświaty
5. Wiesław Kotula - przedstawiciel oświaty
6. Bogumiła Broź-Kiczuła - Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego
7. Bernadeta Tabor - przedstawiciel służby zdrowia
8. Elżbieta Tomaszczuk - przedstawiciel służby zdrowia

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać bezpośrednio do Zespołu Interdyscyplinarnego

Barbara Żyła - Przewodnicząca Zespołu -
przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie

lub

do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
37-632 Stary Dzików ul. Kościuszki 86
tel. 16 632 19 45
gopsstarydzikow@starydzikow.pl

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przemoc w rodzinie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:01.08.2019 12:12
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:01.08.2019 12:12