Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2016 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 29.02.2016 r. jest realizatorem programu "Rodzina 500 plus".

 

Program "Rodzina 500 plus" od 1 października 2017 r.


Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze i załączniki

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tekst jednolity Dz.U.z 2016 roku, poz. 195 ze zm.);
2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1465).

Główne założenia programu "Rodzina 500 PLUS" pozostają bez zmian:

- nieopodatkowane 500,00 zł miesięcznie;
- wsparcie na drugie i kolejne dzieci do 18 lat bez kryterium dochodowego;
- świadczenie także na pierwsze dziecko przy spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł / 1200 zł

Najistotniejsze zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzone uchwaloną przez sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin to:

1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko.
Ważne: Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

2. Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu
Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ustalania dochodu rodziny, które będą miały zastosowanie do przyznawania świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.
Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

3. Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. ulega zmianie definicja dochodu zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do której odsyła definicja dochodu zawarta w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zgodnie z jej nowym brzmieniem, dochodem jest m.in. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód z tego tytułu nie będzie już ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

4. Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę
Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r., odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, a nie, jak dotychczas, członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu.

5. Nowe formularze wniosków

Osoby uprawnione do otrzymania pomocy:

Świadczenie wychowawcze przysługuje obywatelom polskim oraz określonym grupom cudzoziemców, wskazanych w art. 1 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, jeżeli w/w osoby zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, z wyjątkiem w/w przypadków.

Warunki i kryteria przyznania pomocy:

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługująca za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.
Za pierwsze dziecko uznaje się jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia. W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę wnioskującą o świadczenie wychowawcze.

Tryb załatwienia sprawy:

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek  matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.
Nowy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 października 2017 r. i kończy się dnia 30 września 2018 r.
W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na w/w okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2016, z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2017/2018 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku.
Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Wymagane dokumenty o przyznanie świadczenia wychowawczego:

Do wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego należy dołączyć odpowiednio:
1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) dotyczące każdego członka rodziny;
2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz o wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
d) w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość,
e) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Dokumentów wskazanych w pkt 1, 2 i 3 litera d nie dołącza się do wniosku, w przypadku gdy osoba wnioskująca nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z w/w załącznikami może być składany  drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;
2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
3) banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone  w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

UWAGA:
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Wszelkie informacje dotyczące świadczenia wychowawczego można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie pok. 26 lub dzwoniąc pod numer telefonu: 16 632 19 45 wew. 203.

Autor: Jolanta Peszko-Bańbor
 


Program "Rodzina 500 plus" do 30 września 2017 r.
 

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze i załączniki

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie. Wnioski będą przyjmowane od dnia 01.04.2016r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 01.04.2016r. do 01.07.2016r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie przysługiwało, od dnia 01.04.2016r.
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i wypłata - w przypadku złożenia wniosku w terminie od dnia 01.04.2016r. do dnia 01.07.2016r. - następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami (przykład: decyzję o przyznaniu świadczenia wychowawczego wydano w dniu 15.06.2016r., pierwsza wypłata świadczenia wychowawczego należnego za okres od 01.04.2016r. do 30.06.2016r. nastąpi do dnia 30.06.2016r.; kolejne wypłaty będą realizowane począwszy od miesiąca lipca 2016 r. w wysokości ustalonej w decyzji administracyjnej).
Do programu „Rodzina 500 plus” można przystąpić w każdej chwili. Osoba, która złoży wniosek o świadczenie wychowawcze po dniu 01.07.2016r. nabędzie prawo do świadczenia wychowawczego począwszy od miesiąca w którym złożyła wniosek.

2. Czy do 500+ wlicza się alimenty i zasiłki rodzinne?

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego związanego z kryterium dochodowym, osoby otrzymujące alimenty na dzieci są zobowiązane do wskazania wysokości otrzymanych alimentów w roku 2014 w załączniku o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Alimenty na dzieci stanowią dochód w rozumieniu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a więc są uwzględniane przy ustalaniu dochodu członka rodziny. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego nie są brane pod uwagę przy ustaleniu prawa do świadczenia wychowawczego.

3. Co z samotnymi rodzicami, którzy nie mają zasądzonych alimentów lub sprawa o alimenty odbyła się w tym roku?

W przypadku samotnych rodziców (matek, ojców) brak zasądzonych alimentów nie jest przeszkodą w uzyskaniu świadczenia wychowawczego. Przepisy ustawy nie uzależniają uzyskania świadczenia wychowawczego od warunku zasądzenia alimentów na rzecz dzieci.

4. Kiedy świadczenie wychowawcze będzie wypłacane? I w jakich cyklach?

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata, w przypadku osób, które złożą wniosek w terminie od dnia 01.04.2016r. do dnia 01.07.2016r. następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Po wydaniu decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego, świadczenie to będzie wypłacane w wysokości ustalonej w decyzji administracyjnej nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za które przyznane zostało świadczenie wychowawcze (przykład: decyzję o przyznaniu świadczenia wychowawczego wydano w dniu 15.06.2016r., pierwsza wypłata świadczenia wychowawczego należnego za okres od 01.04.2016r. do 30.06.2016r. nastąpi do dnia 30.06.2016r.; kolejne wypłaty będą realizowane począwszy od miesiąca lipca 2016r. w wysokości ustalonej na mocy decyzji administracyjnej).
Biorąc pod uwagę dużą ilość wniosków jaka wpłynie w pierwszych dniach kwietnia nie należy oczekiwać szybkich wypłat świadczeń. Będą one realizowane sukcesywnie. Zgodnie z ustawą organ ma na to 3 miesiące.

5. Jak będzie wyglądała sytuacja z bliźniakami?

W przypadku wieloraczków urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, rodzice wskazują, które z tych dzieci jest dzieckiem pierwszym.

6. Jeżeli w czteroosobowej rodzinie starsze dziecko osiągnie 18 lat, czy młodsze straci pomoc?

W przypadku rodziny z dwojgiem dzieci, w sytuacji gdy starsze dziecko uzyska pełnoletniość, młodsze dziecko staje się pierwszym dzieckiem w rodzinie i w tym wypadku rodzina może uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na młodsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego (dochód nie może przekroczyć 800,00 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód nie może przekroczyć 1.200,00 zł).
W tego typu sprawach, każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

7. Jak wygląda sytuacja, gdy trzecie i czwarte dziecko w rodzinie ma poniżej 18 lat, natomiast pierwsze i drugie jeszcze nie ukończyły 25 lat i studiują (są na utrzymaniu rodziców i zamieszkują z nimi)?

Gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się rodzina która ma dwoje dzieci w wieku do ukończenia 18 r. życia i dwoje w wieku powyżej 18 r. życia a przed ukończeniem 25 roku życia to sytuacja jest następująca:
- wszystkie dzieci są uwzględniane w strukturze rodziny, gdy są na utrzymaniu rodziców i wspólnie z nimi zamieszkują,
- wyłącznie na dwoje dzieci do 18 r. życia przysługuje świadczenie wychowawcze, z tym, że:
a/ na młodsze z tych dzieci – bez kryterium dochodowego
b/ na starsze z tych dzieci z kryterium dochodowym

8. Jakie dokumenty będą musiały złożyć rodziny ubiegające się o wypłatę świadczenia na drugie i kolejne dziecko?

Według ogólnej zasady, osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko powinny złożyć poprawnie wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. W większości przypadków będzie to wystarczające.
W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci należy dołączyć odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka.
W indywidualnych przypadkach organ może żądać dodatkowych dokumentów, które będą potwierdzały stan faktyczny lub prawny danej sprawy.

9. Czy wspólne dziecko rodziców nie będących w związku małżeńskim, którzy mają już po jednym niepełnoletnim potomku z poprzednich związków, jest traktowane jako drugie?

Jeżeli rodzinę stanowią niezamężna kobieta i jej dziecko z poprzedniego związku, nieżonaty mężczyzna i jego dziecko z poprzedniego związku, oraz wspólne dziecko w/w rodziców (zakładając że będzie dzieckiem najmłodszym), to wspólne dziecko w/w rodziców będzie trzecim dzieckiem w rodzinie.

10. Kiedy można stracić świadczenie?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli:
- dziecko zawrze związek małżeński,
- zostanie umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
Ponadto osoby, którym świadczenie wychowawcze zostanie przyznane po spełnieniu kryterium dochodowego mogą utracić prawo do tego świadczenia po uzyskaniu dochodu w wysokości mającej wpływ na przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia. Dlatego też osoby pobierające świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko są zobowiązane do niezwłocznego informowania organu realizującego świadczenie wychowawcze o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do tego świadczenia w tym m.in. o uzyskaniu dochodu.

11. Kiedy przysługuje świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko?

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli dochód nie przekracza kwoty 1200 zł. Obie kwoty są kwotami netto.

12. Czy świadczenie wychowawcze podlega egzekucji komorniczej?

Świadczenie wychowawcze nie podlega egzekucji komorniczej. Zgodnie z art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego (w brzmieniu od 01.04.2016r.) nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne oraz świadczenie wychowawcze, oraz zgodnie z art. 10 § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (w brzmieniu od 01.04.2016r.) nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenie wychowawcze.

13. Czy świadczenie wychowawcze jest wypłacane w kwocie brutto czy netto?

Świadczenie wychowawcze jest wypłacane w kwocie netto. Jest to świadczenie nieopodatkowane, z tytułu wypłat nie są wystawiane pity.

14. Czy na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie wychowawcze?

Na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej NIE przysługuje świadczenie wychowawcze.
Rodziny zastępcze są uprawnione do pomocy ze strony państwa ale w innej formie. Osobom tym przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej "dodatkiem wychowawczym". Wynika to z art. 80 ust. 1a Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. z dnia 20 lutego 2015r. (Dz.U 2015 poz. 322), w brzmieniu od 01.04.2016r. zgodnie z którym:
"Art. 80 ust. 1a. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej "dodatkiem wychowawczym".

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program "Rodzina 500 plus"
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:01.08.2019 12:16
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:01.08.2019 12:16