Uchwała Nr 84/XV/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 8.200 zł z następujących źródeł:
a) wpłaty mieszkańców stanowiące wkład własny w projekcie "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" - 8.200 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 8.200 zł z następujących źródeł:
a) wpłaty mieszkańców stanowiące wkład własny w projekcie "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" - 8.200 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 300.687,39 zł przeznaczone na:
a) dotację dla OSP Stary Dzików na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego - 5.697,39 zł
b) dotację dla OSP Ułazów na zakup samochodu pożarniczego - 30.000 zł
c) wydatki bieżące w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie (zakup materiałów w wyposażenia, usług, energii, opłaty i składki) - 80.000 zł
d) gospodarkę odpadami (zakup usług) - 86.790 zł
e) kompleksową obsługę pod względem formalno-prawnym zamówienia publicznego zadania "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" - 8.200 zł
f) wynagrodzenia oraz składki emerytalno-rentowe pracownika zajmującego się świadczeniami wychowawczymi (planowane środki własne związane ze zmianą wskaźnika z 1,5% do 1,2% otrzymanej dotacji celowej) - 10.000 zł
g) zakup sadzonek leśnych - 50.000 zł
h) remont studni kanalizacyjnych - 30.000 zł
5. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 300.687,39 zł przeznaczone na:
a) dotację dla OSP Stary Dzików na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego - 4.038,46 zł
b) zakup usług pozostałych w rozdziale "Gospodarka odpadami" - 86.790 zł
c) realizację zadania "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" - 8.200 zł
d) zadanie "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych wraz z wewnętrzną instalacją gazową (propan) w budynku Szkoły Podstawowej w Cewkowie" - 201.658,93 zł
6. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 60.000 zł, z tego:
- § 951 "Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych" (pożyczki krótkoterminowe) - 60.000 zł
2. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 60.000 zł, z tego:
- § 992 "Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek" (pożyczki krótkoterminowe) - 60.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 84/XV/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.200
  90095 Pozostała działalność 8.200
  2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8.200
    Razem zwiększenia 8.200
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.200
  90095 Pozostała działalność 8.200
  6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8.200
    Razem zmniejszenia 8.200

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 84/XV/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 020 Leśnictwo 100.000
  02001 Gospodarka leśna 100.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100.000
2. 750 Administracja publiczna 80.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58.000
  4260 Zakup energii 10.000
  4300 Zakup usług pozostałych 7.000
  4430 Różne opłaty i składki 5.000
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35.697,39
  75412 Ochotnicze straże pożarne 35.697,39
  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1.658,93
  6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 34.038,46
4. 855 Rodzina 10.000
  85501 Świadczenia wychowawcze 10.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000
5. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 124.990
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30.000
  4270 Zakup usług remontowych 30.000
  90002 Gospodarka odpadami 86.790
  4300 Zakup usług pozostałych 86.790
  90095 Pozostała działalność 8.200
  4309 Zakup usług pozostałych 8.200
    Razem zwiększenia 300.687,39
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.038,46
  75412 Ochotnicze straże pożarne 4.038,46
  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4.038,46
2. 801 Oświata i wychowanie 201.658,93
  80101 Szkoły podstawowe 201.658,93
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 201.658,93
3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94.990
  90002 Gospodarka odpadami 86.790
  4300 Zakup usług pozostałych 86.790
  90095 Pozostała działalność 8.200
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.200
    Razem zmniejszenia 300.687,39

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 84/XV/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:26.08.2019 12:52
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:26.08.2019 13:01