Uchwała Nr 85/XV/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie wystąpienia Gminy Stary Dzików ze związku międzygminnego "Ziemia Lubaczowska"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 506) w związku z § 35 ust. 1 pkt 1 Statutu Związku Międzygminnego "Ziemia Lubaczowska" -

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 31 grudnia 2019r. Gmina Stary Dzików występuje z Związku Międzygminnego "Ziemia Lubaczowska".
2. Uchwałę doręcza się niezwłocznie Związkowi Międzygminnemu "Ziemia Lubaczowska".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 85/XV/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wystąpienia Gminy Stary Dzików ze związku międzygminnego "Ziemia Lubaczowska"
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:26.08.2019 13:02
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:26.08.2019 13:02