Zarządzenie Nr 30a/2005

Wójta Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 30 września 2005 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne

           

Działając na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) i § 11 uchwały Nr 162/XXII/2005 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok i upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie – Wójt Gminy w Starym Dzikowie

 

zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2005 rok o kwotę 33.866 zł, w tym z następujących źródeł:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 5.414 zł

- wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 15.406 zł

b)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- wyprawka szkolna obejmująca podręczniki szkolne - 400 zł

- „Posiłek dla Potrzebujących”  - 9.646 zł

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 3.000 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2005 rok o kwotę 65.000 zł, w tym z następujących zadań:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 800 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 4.000 zł

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 60.200 zł

3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

 

§ 2

 

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2005 rok o kwotę 33.866 zł, w tym na:

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 5.414 zł

- wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 15.406 zł

- wyprawka szkolna obejmująca podręczniki szkolne - 400 zł

- „Posiłek dla Potrzebujących”  - 9.646 zł

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 3.000 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu w roku 2005 o kwotę 65.000 zł, w tym z następujących zadań:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 800 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 64.200 zł

3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

 

§ 3

 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 30a/2005 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:07.04.2006 14:10
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:19