Zarządzenie Nr 60/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy Stary Dzików

Na podst. art. 40 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869) w związku z § 23 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz. 1911),

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się instrukcję sporządzania informacji dodatkowej przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Stary Dzików stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Dzików oraz kierownikom podległych jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 60/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.08.2019 11:31
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:16.10.2019 13:06