Zarządzenie Nr 61/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 20.682,92 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 20.682,92 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 20.682,92 zł, w tym na:
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół oraz pokrycie kosztów związanych z tym zadaniem - 20.682,92 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 20.682,92 zł, z tego na:
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 20.682,92 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 14.500 zł, w tym:
a) środki funduszu sołeckiego wsi Nowy Dzików w dziale "Transport i łączność" na kwotę 12.500 zł
b) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 2.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 61/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 12 lipca 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 20.682,92
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 20.682,92
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 20.682,92
    Razem zwiększenia 20.682,92

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 61/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 12 lipca 2019 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1.   SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM DZIKOWIE 10.568,94
  801 Oświata i wychowanie 10.568,94
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 10.568,94
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 104,64
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10.464,30
    SZKOŁA PODSTAWOWA W CEWKOWIE 10.113,98
  801 Oświata i wychowanie 10.113,98
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 10.113,98
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,13
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10.013,85
    Razem zwiększenia 20.682,92

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 61/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 12 lipca 2019 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1.   SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM DZIKOWIE 10.568,94
  801 Oświata i wychowanie 10.568,94
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 10.568,94
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 104,64
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10.464,30
    SZKOŁA PODSTAWOWA W CEWKOWIE 10.113,98
  801 Oświata i wychowanie 10.113,98
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 10.113,98
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,13
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10.013,85
    Razem zwiększenia 20.682,92
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 20.682,92
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 20.682,92
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 20.682,92
    Razem zwiększenia 20.682,92

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 61/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 12 lipca 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 600 Transport i łączność 12.500 12.500
  60017 Drogi wewnętrzne 12.500 12.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   12.500
  4300 Zakup usług pozostałych 12.500  
2. 750 Administracja publiczna 2.000 2.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.000  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000  
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego   2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.000
    Razem 14.500 14.500

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.08.2019 12:04
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.08.2019 12:08