Zarządzenie Nr 63/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 34.610 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 32.054 zł
b) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 23 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 3.300 zł
d) w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" na kwotę 2.500 zł, w tym zwiększenie wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji zadania "Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dzikowie" o kwotę 2.500 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 3.750 zł na:
- zakup usług związanych z opieką nad dzikimi zwierzętami - 1.200 zł
- usługi doradcze w zakresie podatku VAT - 1.550 zł
- zakup materiałów i wyposażenia dla obiektów sportowych - 1.000 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 63/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 lipca 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 32.054 32.054
  02001 Gospodarka leśna 32.054 32.054
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   15.500
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   5.100
  4120 Składki na Fundusz Pracy   1.650
  4270 Zakup usług remontowych   6.667
  4280 Zakup usług zdrowotnych 54  
  4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   3.137
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 32.000  
2. 600 Transport i łączność 23 23
  60016 Drogi publiczne gminne 23 23
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   23
  4280 Zakup usług zdrowotnych 23  
3. 750 Administracja publiczna 3.300 3.300
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.300 3.300
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   1.800
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.800  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500  
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   1.500
4. 758 Różne rozliczenia   3.750
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   3.750
  4810 Rezerwy   3.750
5. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.750  
  90095 Pozostała działalność 2.750  
  4300 Zakup usług pozostałych 2.750  
6. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.500 2.500
  92195 Pozostała działalność 2.500 2.500
  4260 Zakup energii   2.500
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.500  
7. 926 Kultura fizyczna 1.000  
  92601 Obiekty sportowe 1.000  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000  
    Razem 41.627 41.627

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 63/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.08.2019 12:52
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.08.2019 12:54