Zarządzenie Nr 64/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 8 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 13.010 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- zasiłki stałe - 13.010 zł.
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 13.010 zł, w tym na:
- wypłatę zasiłków stałych - 13.010 zł.
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 22. 792 zł, w tym:
a) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 500 zł
b) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 21.742 zł
c) w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" na kwotę 550 zł, w tym środki funduszu sołeckiego wsi Nowy Dzików w kwocie 546,59 zł (zadanie: "organizacja pikniku rodzinnego")
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 64/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 sierpnia 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 13.010
  85216 Zasiłki stałe 13.010
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych 13.010
    Razem zwiększenia 13.010

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 64/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 sierpnia 2019 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 13.010
  85216 Zasiłki stałe 13.010
  3110 Świadczenia społeczne 13.010
    Razem zwiększenia 13.010

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 64/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 sierpnia 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 600 Transport i łączność 500 500
  60016 Drogi publiczne gminne 500 500
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   310
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   190
  4410 Podróże słuzbowe krajowe 500  
2. 801 Oąświata i wychowanie 21.742 21.742
  80101 Szkoły podstawowe 21.742  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21.742  
  80110 Gimnazja   21.742
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   21.742
3. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 550 550
  92195 Pozostała działalność 550 550
  4220 Zakup środków żywności   546,59
  4260 Zakup energii   3,41
  4300 Zakup usług pozostałych 550  
    Razem 22.792 22.792

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 64/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.08.2019 12:56
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:16.10.2019 13:28