Zarządzenie Nr 66/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 754 z późn. zm.) -

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Upoważniam pracownika Urzędu Gminy w Starym Dzikowie Tadeusza Nieckarza - Inspektora do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019r.
2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 upoważnia do:
1) przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
2) sprawdzenie, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, czy wniosek, o którym mowa pkt.1 nie posiada wad i czy został złożony w terminie,
3) występowania do wyborcy z wezwaniem usunięcia wad we wniosku, o którym mowa w pkt. 2,
4) sporządzaniu aktu pełnomocnictwa do głosowania,
5) przyjmowania oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa i sporządzaniu protokołu potwierdzającego cofnięcie pełnomocnictwa,
6) prowadzenia wykazu sporządzonych pełnomocnictw, o których mowa w pkt. 4.

§ 2.

W ramach kompetencji określonej w ust. 1 Pan Tadeusz Nieckarz jest upoważniony do odmowy sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania, jeśli wniosek o sporządzenie aktu nie spełnia ustawowych warunków.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 66/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.08.2019 13:00
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.08.2019 13:00