Zarządzenie Nr 108/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pod nazwą "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów"

Zarządzenie Nr 108/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pod nazwą "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów"

Na podst. art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j Dz. U. z 2018r., poz. 395 z późn. zm.), ustawy art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017, poz. 1911)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu prawidłowej realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych wprowadza się zasady (politykę) rachunkowości Projektu nr RPPK.03.01.00-18-0065/17-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pod nazwą "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawy nie objęte niniejszym zarządzeniem zostały uregulowane odrębnymi zarządzeniami wewnętrznymi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na czas realizacji Projektu, o którym mowa w niniejszym Zarządzeniu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 108/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pod nazwą "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.09.2019 10:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż