Uchwała Nr 86/XVI/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Uchwała Nr 86/XVI/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 142.975,32 zł z następujących źródeł:
a) nagroda pieniężna dla Szkol) Podstawowej w Starym Dzikowie za zajęcie I miejsca w III Turnieju Wiedzy Leśnej - 700 zł
b) subwencja oświatowa - 73.431 zł
c) dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku - 32.379,32 zł
d) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików - 36.465 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 261.575,32 zł przeznaczone na:
a) zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie - 700 zł
b) wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie - 33.431 zł
c) wynagrodzenia nauczy cieli w Szkole Podstawowej w Cewkowie - 40.000 zł
d) zadanie "Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. 702, 703 wraz z budową zatoki parkingowej w miejscowości Ułazów" - 33.000 zł
e) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie - 600 zł
f) oczyszczanie, pogłębianie Potoku Dzikowskiego w Starym Dzikowie - 10.000 zł
oraz potoku Sokoła w Cewkowie - 10.000 zł
g) wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cewkowie - 5.000 zł
h) zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych - 5.944,32 zł
i) zakup energii elektrycznej w przepompowniach i oczyszczalni ścieków - 20.000 zł
j) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików - 42.900 zł
k) wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej modernizacji budynku GOK w Starym Dzikowie - 60.000 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 118.600 zł przeznaczone na:
a) zakup energii elektryczncj w budynkach OSP - 5.600 zł
b) odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich - 20.000 zł
c) zadanie "Zagospodarowanie terenu przy kościele w Moszczanicy (budowa parkingu, ciągi piesze, mała architektura, tereny zielone) na dz. nr ewid. 1450, 1451 w m. Moszczanica" - 76.689 zł
d) wykonanie zmiany istniejącej dokumentacji techniczno-projektowej przebudowy dróg gminnych w Starym Dzikowie ul. Kopernika i Kusocińskiego - 16.311 zł
5. Szczególowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
6. Na podstawie złożonego przez sołtysa wsi Moszczanica wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego w 2019 roku zmniejsza się wydatki w zadaniu "zakup rur przepustowych na drogi dojazdowe do pól" o kwotę 3.000 zł i zwiększa się wydatki w zadaniu "zakup kruszywa na remont wygonów" o kwotę 3.000 zł. Klasyfikacja budżetowa nie ulega zmianie
(dział 600 rozdział 60017 paragraf 4210).
7. Zmienia się klasyfikację budżetową, wartość wydatków oraz nazwę wykonania Dokumentacji techniczno-projektowej do zadania "Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Ułazowie" Dz. 801 rozdz. 80101 par. 6050 na "Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. 702, 703 wraz z budową zatoki parkingowej w miejscowości Ułazów" Dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 86/XVI/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 września 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 758 Różne rozliczenia 105.810,32
  75801 Różne rozliczenia finansowe 73.431
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 73.431
  75814 Różne rozliczenia finansowe 32.379,32
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 32.379,32
2. 801 Oświata i wychowanie 700
  80101 Szkoły podstawowe 700
  0970 Wpływy z różnych dochodów 700
3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36.465
  90002 Gospodarka odpadami 36.465
  2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 36.465
    Razem zwiększenia 142.975,32

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 86/XVI/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 września 2019 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 33.000
  60016 Drogi publiczne gminne 33.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33.000
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 30.944,32
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30.944,32
  4260 Zakup energii 5.944,32
  4300 Zakup usług pozostałych 25.000
3. 801 Oświata i wychowanie 33.000
  80101 Szkoły podstawowe 33.000
  4010 WYnagrodzenia osobowe pracowników 33.000
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 33.000
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 62.900
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20.000
  4260 Zakup energii 20.000
  90002 Gospodarka odpadami 42.900
  4300 Zakup usług pozostałych 42.900
5. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60.600
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 600
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 600
  92195 Pozostała działalność 60.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000
    Razem zwiększenia 261.575,32
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 16.311
  60016 Drogi publiczne gminne 16.311
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.311
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 76.689
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 76.689
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76.689
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.600
  75412 Ochotnicze straże pożarne 5.600
  4260 Zakup energii 5.600
4. 757 Obsługa długu publicznego 20.000
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 20.000
  8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 20.000
    Razem zmniejszenia 118.600

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 86/XVI/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.10.2019 11:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż