(Ta uchwała utraciła moc Uchwałą 160/XXXIII/2020)

Uchwała Nr 87/XVI/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmiany wyznaczenia aglomeracji Stary Dzików

Na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4, art. 92 oraz art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zmienia się Rozporządzenie Nr 74/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stary Dzików w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Wyznacza się na obszarze Gminy Stary Dzików aglomerację Stary Dzików o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 4510 zlokalizowaną na terenie miejscowości: Stary Dzików, Cewków, Moszczanica, Ułazów i Nowy Dzików, z oczyszczalnią ścieków w Starym Dzikowie”.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(utraciła moc uchwałą nr 160/XXXIII/2020) Uchwała Nr 87/XVI/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany wyznaczenia aglomeracji Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:10.10.2019 11:10
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:20.11.2020 10:41