Uchwała Nr 88/XVII/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019 dotyczących realizacji zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 105008R ulica boczna Cieszanowskiej za Bożnicą w miejscowości Stary Dzików"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Stary Dzików zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2019 związanych z realizacją zadania "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 105008R ulica boczna Cieszanowskiej za Bożnicą w miejscowości Stary Dzików" finansowanego ze środków własnych Gminy Stary Dzików w roku 2020 w wysokości 227.110 zł.

§ 2

Spłata zobowiązań dotyczących wyżej wymienionego zadania nastąpi w roku 2020 w kwocie 227.100 zł.

§ 3

Zobowiązania określone w § 1 niniejszej uchwały zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Stary Dzików, tj. z dochodów ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 88/XVII/2019 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019 dotyczących realizacji zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 105008R ulica boczna Cieszanowskiej za Bożnicą w miejscowości Stary Dzików"
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:16.10.2019 12:34
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:16.10.2019 12:34