Uchwała Nr 89/XVII/2019 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 86/XVI/2019 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Uchwała Nr 89/XVII/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr 86/XVI/2019 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 86/XVI/2019 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku Nr 1 do Uchwały "Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej", w tabeli I Zwiększenia w wierszu 3. zmienia się klasyfikację budżetową z rozdziału 90002 "Gospodarka odpadami" na rozdział 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami".
2) W załączniku Nr 2 do Uchwały "Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej", w tabeli I Zwiększenia w wierszu 4. zmienia się klasyfikację budżetową z rozdziału 90002 "Gospodarka odpadami" na rozdział 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 89/XVII/2019 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 86/XVI/2019 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.10.2019 12:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż