Zarządzenie Nr 70/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 54.924 zł, w tym z następujących źródeł: a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP - 11.644 zł
- realizację rządowego programu "Dobry start" - 43.280 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 54.924 zł, w tym na:
- organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP - 11.644 zł
- wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry start" - 43.280 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 54.924 zł, z tego na:
- organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP - 11.644 zł
- realizację rządowego programu "Dobry start" - 43.280 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 70/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11.644
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 11.644
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11.644
2. 855 Rodzina 43.280
  85504 Wspieranie rodziny 43.280
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 43.280
    Razem zwiększenia 54.924

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 70/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11.644
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 11.644
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.250
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900
  4120 Składki na Fundusz Pracy 130
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.514
  4300 Zakup usług pozostałych 350
  4410 Podróże służbowe krajowe 300
2. 855 Rodzina 43.280
  85504 Wspieranie rodziny 43.280
  3110 Świadczenia społeczne 43.280
    Razem zwiększenia 54.924

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 70/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11.644
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 11.644
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.250
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900
  4120 Składki na Fundusz Pracy 130
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.514
  4300 Zakup usług pozostałych 350
  4410 Podróże służbowe krajowe 300
2. 855 Rodzina 43.280
  85504 Wspieranie rodziny 43.280
  3110 Świadczenia społeczne 43.280
    Razem zwiększenia 54.924
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11.644
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 11.644
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11.644
2. 855 Rodzina 43.280
  85504 Wspieranie rodziny 43.280
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 43.280
    Razem zwiększenia 54.924

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 70/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:16.10.2019 14:19
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:16.10.2019 14:22