Zarządzenie Nr 34/2005
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 20 paździenika
 2005 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt. “Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Ułazów - III etap

Na podstawie art. 19 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia zamówienia publicznego na “Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Ułazów - III etap” w następującym składzie:
1.
Jan Nieckarz – Przewodniczący Komisji
2.
Elżbieta Samagalska – Sekretarz
3.
Stanisław Sobczyszyn – Członek Komisji

§ 2

Komisja przeprowadza postępowanie zgodnie z regulaminem pracy komisji przetargowej stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3

Komisja ulega ropzwiązaniu z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postepowaniem i podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 34/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego...
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:11.04.2006 12:17
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:20