Zarządzenie Nr 72/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 329.691,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 329.691,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 72/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 329.691 329.691
    Szkoła Podstawowa w Cewkowie 207.519 207.519
  80101 Szkoły podstawowe 186.874 0
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37.380 0
  4010 Wynagrodzenia osobowe 100.000 0
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30.000 0
  4120 Składki na Fundusz Pracy 3.000 0
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000 0
  4300 Zakup usług pozostałych 3.874 0
  4440 Odpis na ZFŚS 2.620 0
  80110 Gimnazja publiczne 645 122.519
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 645 0
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 90.500
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 16.500
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0 3.400
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 1.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 2.000
  4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 0 800
  4260 Zakup energii 0 2.499
  4280 Zakup usług zdrowotnych 0 400
  4300 Zakup usług pozostałych 0 800
  4410 Podróże służbowe krajowe 0 500
  4430 Różne opłaty i składki 0 1.000
  4440 Odpis na ZFŚS 0 2.620
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 500
  80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach 0 85.000
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 5.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 64.700
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 12.000
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0 1.800
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 500
  4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 0 1.000
  80148 Stołówki szkolne 20.000 0
  4010 Wynagrodzenia osobowe 20.000 0
    Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie 122.172 122.172
  80101 Szkoły podstawowe 122.172 0
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28.475 0
  4010 Wynagrodzenia osobowe 68.216 0
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.312 0
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.644 0
  4300 Zakup usług pozostałych 4.000 0
  4440 Odpis na ZFŚS 1.525 0
  80110 Gimnazja publiczne 0 44.172
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 3.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 30.000
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0 1.000
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 4.000
  4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 0 1.000
  4260 Zakup energii 0 847
  4280 Zakup usług zdrowotnych 0 400
  4300 Zakup usług pozostałych 0 1.000
  4410 Podróże służbowe krajowe 0 400
  4440 Odpis na ZFŚS 0 1.525
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 500
  80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach 0 78.000
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 4.500
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 60.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 11.000
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0 1.500
  4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 0 1.000

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 72/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:17.10.2019 08:42
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.10.2019 08:42