Zarządzenie Nr 73/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 1.200 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 1.200 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 1.200 zł, w tym na:
- wypłatę zasiłków okresowych - 1.200 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 54.423 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 50.147 zł
b) w dziale "Działalność usługowa" na kwotę 3.000 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 1.276 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 3.040 zł na:
- zakup usług kominiarskich (przegląd przewodów kominowych w budynkach komunalnych) - 990 zł
- usługi geodezyjne - 2.050 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 73/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.200
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.200
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1.200
    Razem zwiększenia 1.200

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 73/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.200
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.200
  3110 Świadczenia społeczne 1.200
    Razem zwiększenia 1.200

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 73/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 50.147 50.147
  02001 Gospodarka leśna 50.147 50.147
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   50.147
  4280 Zakup usług zdrowotnych 147  
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 50.000  
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 990  
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 990  
  4300 Zakup usług pozostałych 990  
3. 710 Działalność usługowa 5.050 3.000
  71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5.050  
  4300 Zakup usług pozostałych 5.050  
  71035 Cmentarze   3.000
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   500
  4300 Zakup usług pozostałych   2.000
4. 750 Administracja publiczna 1.276 1.276
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego   1.276
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.276
  75095 Pozostała działalność 1.276  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.276  
5. 758 Różne rozliczenia   3.040
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   3.040
  4810 Zakup materiałów i wyposażenia   3.040
    Razem 57.463 57.463

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 73/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:17.10.2019 09:03
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.10.2019 09:05