Zarządzenie Nr 74/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego nt.: "Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1975 z późn. zm.) i art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz.U. Nr 219, poz. 2218), Zarządzenia Nr 144/2013 Wojewody podkarpackiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie województwa podkarpackiego, Zarządzenia Nr 49/2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie województwa podkarpackiego, wytycznych Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2018 r. do szkolenia obronnego organizowanego w 2019 r. przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starostów, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast, Planu szkolenia obronnego województwa podkarpackiego na 2019 r. oraz Planu szkolenia obronnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie na 2019 rok

zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeprowadzenia w dniu 25 października 2019 roku ćwiczenia obronnego Gminy Stary Dzików. Tematem ćwiczenia będzie "Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa".

§ 2.

Ćwiczenie przeprowadzić w dniu 25 października 2019 roku w godzinach 7:00 do 15:30.

§ 3.

Ćwiczenie odbędzie się w siedzibie urzędu, a epizod na terenie ustalonym w planie ćwiczenia.

§ 4.

W ćwiczeniu biorą udział: kadra kierownicza urzędu, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Stały Dyżur, obsada Akcji Kurierskiej, funkcjonariusze Zespołu Dzielnicowych w Starym Dzikowie, strażacy z OSP, jednostki organizacyjne gminy Stary Dzików.

§ 5.

1. Środki finansowe zabezpieczone w Planie Finansowym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zostały przekazane Urzędowi Gminy w Starym Dzikowie w formie dotacji.
2. Środki te należy rozliczyć w terminie 15 dni od dnia przeprowadzenia ćwiczeń.

§ 6.

Celem ćwiczenia jest zgrywanie elementów gminnych organów kierowania oraz ich ogniw wykonawczych na terenie Gminy Stary Dzików, ćwiczenie współdziałania tych elementów we współdziałaniu z siłami i środkami oraz realizacja wybranych zadań obronnych wynikających z operacyjnego planu funkcjonowania Gminy Stary Dzików w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

§ 7.

Ćwiczeniem będę kierował osobiście, na zastępcę kierownika ćwiczenia wyznaczam sekretarza Pana Marka Buczko. Na szefa sztabu kierownictwa ćwiczenia wyznaczam Sekretarza Urzędu Pana Marka Buczko.

§ 8.

Powołuję zespół autorski ćwiczenia w składzie: Szef Zespołu Pan Marek Sobków, członkowie Zbigniew Broź, Jerzy Małecki.
1. Zobowiązuję zespół autorski do:
1) przeprowadzenia konferencji planistycznej i przedstawienia do dnia 24 września 2019 r. koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia,
2) przeprowadzenia szkolenia instruktażowego przygotowującego do udziału w ćwiczeniu w terminie do dnia 18 października 2019 r.
3) przygotowania stosownych zarządzeń o ochronie informacji w czasie ćwiczenia, szefa sztabu o nadzór nad ochroną informacji w czasie ćwiczenia.
2. Zobowiązuję organizatorów epizodu terenowego do przeprowadzenia szkoleń z przestrzegania zasad bezpieczeństwa i czynię ich odpowiedzialnymi za przestrzeganie bezpieczeństwa w czasie ćwiczenia.

§ 9.

Wszystkich uczestników ćwiczenia zobowiązuję do przestrzegania podczas ćwiczeń przepisów BHP i o ochronie informacji niejawnych.
Odpowiedzialnym w tym zakresie czynię:
- Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Gminy w Starym Dzikowie w zakresie zachowania tajemnicy.
- Inspektora ds. BHP w zakresie przestrzegania przepisów BHP.

§ 10.

Ustalam gotowość do przeprowadzenia ćwiczenia do dnia 24 października 2019 roku godz. 11.00.

§ 11.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego nt.: "Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa"
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:17.10.2019 09:55
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.10.2019 09:55