Zarządzenie Nr 75/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetwych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy 1 dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwiotę 7.450 zł, w tym:
a) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 2.000 zł
b) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 2.900 zł
c) w dziale "Bezpieczeństwu publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 2.000 zł
d) w dziale "Gospodarka komunulna i ochrona środowiska" na kwotę 550 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 75/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 11 września 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2.000 2.000
  40002 Dostarczanie wody 2.000 2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000  
  4300 Zakup usług pozostałych   2.000
2. 750 Administracja publiczna 2.900 2.900
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.900 2.900
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 900  
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   400
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   500
  4260 Zakup energii   2.000
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000  
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000 2.000
  75412 Ochotnicze straże pożarne 1.000 1.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.000
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000  
  71021 Zarządzanie kryzysowe 1.000 1.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.000
  4220 Zakup środków żywności 1.000  
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 550 550
  90003 Oczyszczanie miast i wsi 550 550
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   250
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   300
  4300 Zakup usług pozostałych 550  
    Razem 7.450 7.450

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 75/2019 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetwych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:17.10.2019 10:45
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.10.2019 10:48