Zarządzenie Nr 77/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 1.755 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- organizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 1.755 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa zalacznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 1.755 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.755 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 1.755 zł, z tego na:
- organizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 1.755 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 1.421,56 zł, w tym:
a) w dziale "dministracja publiczna" na kwotę 1.000 zł
b) w dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na kwotę 200 zł
c) w dziale "Wspieranie rodziny" na kwotę 123 zł
d) w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w ramach funduszu sołeckiego wsi Moszczanica w zadaniu "organizacja dni miejscowości" na kwotę 98,56 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 77/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 20 września 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.755
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.755
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.755
    Razem zmniejszenia 1.755

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 77/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 20 września 2019 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.755
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.755
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 200
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 555
    Razem zmniejszenia 1.755

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 77/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 20 września 2019 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.755
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.755
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 200
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 555
    Razem zmniejszenia 1.755
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.755
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.755
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.755
    Razem zmniejszenia 1.755

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 77/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 20 września 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 1.000 1.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.000 1.000
  4270 Zakup usług remontowych   500
  4280 Zakup usług zdrowotnych   500
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000  
2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 200 200
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 200 200
  3030 Zakup usług pozostałych   200
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200  
3. 855 Rodzina 123 123
  85504 Wspieranie rodziny 123 123
  4280 Zakup usług zdrowotnych 123  
  4410 Podróże służbowe krajowe   123
4. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 98,56 98,56
  92195 Pozostała działalność 98,56 98,56
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98,56  
  4220 Zakup środków żywności   98,56
    Razem 1.421,56 1.421,56

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 77/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:17.10.2019 12:41
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.10.2019 12:45