Zarządzenie Nr 79/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 3.300,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 3.300,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 79/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 września 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 3.300 3.300
  80101 Szkoły podstawowe 300 300
  4280 Zakup usług zdrowotnych 300 0
  4410 Podróże słuzbowe krajowe 0 300
  80103 Oddziały przedszkolne 3.000 0
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000 0
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0 3.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 3.000

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 79/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:17.10.2019 13:01
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.10.2019 13:01