Zarządzenie Nr 81/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 6.172 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów - 6.172 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 100.000 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- świadczenie wychowawcze - 100.000 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 6.172 zł, w tym na:
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów - 6.172 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 100.000 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń wychowawczych - 100.000 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 6.172 zł, z tego na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów - 6.172 zł
b) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 100.000 zł, z tego na:
- świadczenia wychowawcze - 100.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesie11 wydatków między paragrafami na łączną kwotę 3.257,75 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 1.000 zł
b) w dziale "Urzędy naczelnych organów władzy pa11stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na kwotę 100,29 zł
c) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 2.080 zł
d) w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w ramach funduszu sołeckiego wsi Moszczanica w zadaniu "organizacja dni miejscowości" na kwotę 17,46 zł
e) w dziale "Kultura fizyczna" na kwotę 60 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 2.811 zł na dostawę i uruchomienie sterownika w stacji dmuchaw w oczyszczalni ścieków.
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 81/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 września 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 6.172
  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 6.172
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6.172
    Razem zwiększenia 6.172
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 100.000
  85501 Świadczenie wychowawcze 100.000
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 100.000
    Razem zmniejszenia 100.000

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 81/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 września 2019 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 6.172
  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 6.172
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.172
    Razem zwiększenia 6.172
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 100.000
  85501 Świadczenie wychowawcze 100.000
  3110 Świadczenia społeczne 100.000
    Razem zmniejszenia 100.000

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 81/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 września 2019 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 6.172
  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 6.172
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.172
    Razem zwiększenia 6.172
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 100.000
  85501 Świadczenie wychowawcze 100.000
  3110 Świadczenia społeczne 100.000
    Razem zmniejszenia 100.000
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 6.172
  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 6.172
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6.172
    Razem zwiększenia 6.172
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 100.000
  85501 Świadczenie wychowawcze 100.000
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 100.000
    Razem zmniejszenia 100.000

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 81/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 września 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 1.000 1.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.000 1.000
  4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   1.000
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000  
2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 100,29 100,29
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 100,29 100,29
  4410 Podróże służbowe krajowe   100,29
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,29  
3. 758 Różne rozliczenia   2.811
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   2.811
  4810 Podróże służbowe krajowe   2.811
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.891 2.080
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.891 2.080
  4010 Wynagrodzenia osobwe pracowników   170
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   260
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   50
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   100
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.080  
  4280 Zakup usług zdrowotnych   300
  4300 Zakup usług pozostałych 2.811  
  4410 Podróże służbowe krajowe   200
5. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17,46 17,46
  92195 Pozostała działalność 17,46 17,46
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17,46  
  4220 Zakup środków żywności   17,46
6. 926 Kultura fizyczna 60 60
  92601 Obiekty sportowe 60 60
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60  
  4260 Zakup energii   60
    Razem 6.068,75 6.068,75

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:17.10.2019 14:23
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.10.2019 14:32