Zarządzenie Nr 83/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 262.318,31 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP - 16.600 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania - 245.718,31 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 262.318,31 zł, w tym na:
- wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu - 16.600 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie olej u napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania - 245.718,31 zł.
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 262.318,31 zł, z tego na:
- organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP - 16.600 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z realizacja tego zadania - 245.718,31 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 3.916,19 zł, w tym:
a) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 500 zł
b) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 615 zł, w tym zwiększenie wydatków inwestycyjnych w zadaniu "Zagospodarowanie terenu przy kościele w Moszczanicy (budowa parkingu, ciągi piesze, mała architektura, tereny zielone) na dz. nr ewid. 1450, 1451 w m. Moszczanica" na kwotę 615 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 2.320 zł
d) w dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na kwotę 208,19 zł
e) w dziale "Rodzina" na kwotę 123 zł
f) w dziale "Kultura fizyczna" na kwotę 150 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 83/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 października 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 245.718,31
  01095 Pozostała działalność 245.718,31
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 245.718,31
2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16.600
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 16.600
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 16.600
    Razem zwiększenia 262.318,31

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 83/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 października 2019 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 245.718,31
  01095 Pozostała działalność 245.718,31
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.818,01
  4430 Różne opłaty i składki 240.900,30
2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16.600
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 16.600
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16.600
    Razem zwiększenia 262.318,31

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 83/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 października 2019 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 245.718,31
  01095 Pozostała działalność 245.718,31
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.818,01
  4430 Różne opłaty i składki 240.900,30
2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16.600
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 16.600
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16.600
    Razem zwiększenia 262.318,31
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 245.718,31
  01095 Pozostała działalność 245.718,31
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 245.718,31
2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16.600
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 16.600
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 16.600
    Razem zwiększenia 262.318,31

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 83/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 października 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 600 Transport i łączność 500 500
  60016 Drogi publiczne gminne 500 500
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   500
  4410 Podróże służbowe krajowe 500  
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 615 615
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 615 615
  4260 Zakup energii   615
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 615  
3. 750 Administracja publiczna 2.320 2.320
  75011 Urzędy wojewódzkie 1.120 1.120
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.009,72  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110,28  
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   1.120
  75095 Pozostała działalność 1.200 1.200
  4190 Nagrody konkursowe   600
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200  
  4300 Zakup usług pozostałych   600
4. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 208,19 208,19
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 208,19 208,19
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   72,62
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   19,97
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 119  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5,83
  4300 Zakup usług pozostałych   109,77
  4410 Podróże służbowe krajowe 89,19  
5. 855 Rodzina 123 123
  85504 Wspieranie rodziny 123 123
  4280 Zakup usług zdrowotnych 123  
  4410 Podróże służbowe krajowe   123
6. 926 Kultura fizyczna 150 150
  92601 Obiekty sportowe 150 150
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150  
  4260 Zakup energii   150
    Razem 3.916,19 3.916,19

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 83/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:17.10.2019 14:37
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:09.12.2019 08:02