Uchwała Nr 90/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Miejską Przemyśl

Uchwała Nr 90/XVIII/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Miejską Przemyśl

Działając na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Stary Dzików wyraża zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl na realizację zadania własnego gminy w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Stary Dzików w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

§ 2

Na realizację zadania określonego w § 1 Gmina Stary Dzików udzieli dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2020 w wysokości 3032,00 zł.

§ 3

Szczegółowe warunki realizacji zadania i ostateczna kwota gotowości dyżurowej określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Wójtem Gminy Stary Dzików a Prezydentem Przemyśla.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji ds. Gospodarczych, Budżetowych i Rolnictwa Rady Gminy Stary Dzików.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 90/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Miejską Przemyśl
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.11.2019 10:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż