Zarządzenie Nr 36/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie powołania i organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Stary Dzików

Zarządzenie Nr 36/2005

Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 20 października 2005 r.

 

w sprawie powołania i organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Stary Dzików

  

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) oraz § 5 pkt 2 zarządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr Pf-3/05 z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa                       

                                      

zarządza się co następuje:

 

§ 1


Określa się zadania i organizację stałego dyżuru Wójta Gminy Stary Dzików na potrzeby kierowania procesem podwyższania gotowości obronnej państwa na terenie Gminy Stary Dzików.

 

§ 2

1. Stały dyżur, o którym mowa w § 1 tworzy się w stanie stałej gotowości obronnej państwa w celu zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, w szczególności przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania i realizacji zadań ujętych w Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Stary Dzików.

2. Stały dyżur Wójta Gminy Stary Dzików może być uruchomiony również w celu realizacji zadań związanych z mobilizacyjnym rozwinięciem sił zbrojnych oraz w sytuacjach nadzwyczajnych.

3. Stały dyżur Wójta Gminy Stary Dzików wchodzi w skład systemu stałych dyżurów Wojewody Podkarpackiego i ma na celu umożliwienie przekazywanie decyzji podległym i nadzorowanym jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom gospodarczym w realizacji zadań obronnych.

 

§ 3


Stały dyżur Wójta Gminy Stary Dzików należy zorganizować na bazie  istniejącej infrastruktury technicznej i organizacyjnej

 

§ 4

1. Za organizację i przygotowanie do działania stałego dyżuru, jego szkolenie i utrzymanie w stałej gotowości do uruchomienia i funkcjonowania czynię odpowiedzialnym Sekretarza Gminy Stary Dzików – będącego jednocześnie Kierownikiem Stałego Dyżuru.

2. W skład stałego dyżuru Urzędu Gminy Stary Dzików  wyznaczam osoby pełniące obowiązki na stanowiskach służbowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

Zadania szczegółowe oraz obowiązki osób pełniących stały dyżur należy określić w instrukcji w sprawie organizacji, funkcjonowania i zakresu działania stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Stary Dzików.

 

§ 6

1. Uruchomienie stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Stary Dzików w stanie stałej gotowości obronnej państwa lub w czasie jej podwyższania następuje na podstawie polecenia Wojewody Podkarpackiego po uprzedniej akceptacji w trybie i na zasadach określonych  w planach operacyjnych.

2. Stały dyżur może być uruchomiony w celach szkoleniowych.

 

§ 7

Dla zapewnienia możliwości uruchomienia stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Stary Dzików po godzinach pracy,  wyznaczam i upoważniam do przyjmowania przekazywanych sygnałów i haseł nakazujących jego uruchomienie, następujące osoby:

Krystyna Jabłońska – Sekretarz Gminy zam. Stary Dzików ul. Kopernika 10

Marek Buczko  – inspektor ds. obronnych zam. Oleszyce Os. Pod Kasztanami 1/16

 

§ 8

 

Przekazywanie decyzji lub informacji o charakterze niejawnym należy dokonywać w zasadach określonych w planie operacyjnym, o których mowa w § 2 ust. 1 z wykorzystaniem tabeli zgłoskowania oraz tabeli rozmówniczej „WISŁOK-1”.

 

§ 9

 

Traci moc zarządzenie nr Pf8/1/99 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie powołania stałego dyżuru  w Urzędzie Gminy Stary Dzików

 

§ 10

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 36/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie powołania i organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.04.2006 12:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż