Uchwała Nr 92/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Uchwała Nr 92/XVIII/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5.400 zł z następujących źródeł:
a) wpływy ze sprzedaży drewna - 5.400 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 3.024.000 zł z następujących źródeł:
a) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" - 3.024.000 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 18.318 zł przeznaczone na:
a) zadanie "Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. 702, 703 wraz z budową zatoki parkingowej w miejscowości Ułazów" - 7.500 zł
b) wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej do zadania "Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie" - 6.000 zł
c) pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej - 1.818 zł
d) oczyszczanie, pogłębianie Potoku Sokola w Cewkowie - 3.000 zł
5. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3.036.918 zł przeznaczone na:
a) zadanie pn. "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" - 3.024.000 zł
b) budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stary Dzików, Cewków i Ułazów - 4.000 zł
c) zadanie "Budowa-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stary Dzików na dz. o nr ewid. 2193 - droga od Werechowicza do Grochowicza" - 2.120 zł
d) zadanie "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Cewków na dz. o nr ewid. 6033 - wygon "Koło Granisza"" - 1.980 zł
e) remonty dróg gminnych - 4.818 zł
6. Szczegółowe kwoty zwiększeó i zmniejszeó wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 92/XVIII/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 października 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 020 Leśnictwo 5.400
  02001 Gospodarka leśna 5.400
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.400
    Razem zwiększenia 5.400
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.024.000
  90095 Pozostała działalność 3.024.000
  6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realziowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3.024.000
    Razem zmniejszenia 3.024.000

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 92/XVIII/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 października 2019 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 9.318
  60004 Lokalny transport zbiorowy 1.818
  2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1.818
  60016 Drogi publiczne gminne 7.500
  6050 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 7.500
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.000
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000
3. 926 Kultura fizyczna 6.000
  92601 Obiekty sportowe 6.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.000
    Razem zwiększenia 18.318
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.100
  01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 4.100
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.100
2. 600 Transport i łączność 4.818
  60016 Drogi publiczne gminne 4.818
  4270 Zakup usług remontowych 4.818
3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.028.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.000
  90095 Pozostała działalność 3.024.000
  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.356.264
  6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realziowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1.667.736
    Razem zmniejszenia 3.036.918

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 92/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.11.2019 12:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż