Uchwała Nr 94/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego

Uchwała Nr 94/XVIII/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1017)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1017) z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 56,40 za 1 dt, mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na 2020 r. na terenie Gminy Stary Dzików.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy w Starym Dzikowie.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 3/II/2018 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego.

§ 5.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2020 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 94/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.11.2019 12:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż