Uchwała Nr 95/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Stary Dzików

Uchwała Nr 95/XVIII/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stary Dzików wynoszą:
1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 360,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 456,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 612,00 zł
2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 360,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 456,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 612,00 zł
4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
5) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 264,00 zł
b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 360,00 zł
6) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – stawki podatku określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
7) Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 900,00 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1476,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 177/XLVI/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Stary Dzików.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 95/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.11.2019 12:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż