(uchylona uchwałą nr 107/XIX/2019) Uchwała Nr 96/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 (Ta uchwała została uchylona Uchwałą 107/XIX/2019)

Uchwała Nr 96/XVIII/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie znak: PSK.0710-63/19 z dnia 28.10.2019r.

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się, że w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszoną do Gminy Stary Dzików, odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości odpady określone w § 2 ust. 1 oraz przyjmowane do mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady określone w § 3 ust. 1.
2. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Stary Dzików wyposaży nieruchomość, których właściciele prowadzą zbiórkę odpadów w sposób selektywny w worki do zbierania frakcji selektywnej, w ilości worków oddanych w kolorze żółtym, zielony, niebieski i brązowy przy każdorazowym odbiorze.

§ 2.

1. Określa się minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w następujący sposób:
1) Odpady niesegregowane i bioodpady odbierane są:
a) w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu 1 raz na miesiąc (w miesiącach od kwietnia do października raz na 2 tygodnie),
b) w zabudowie wielorodzinnej, w cyklu 1 raz na miesiąc (w miesiącach od kwietnia do października raz na tydzień),
c) z koszy ulicznych i placów zabaw 1 raz na miesiąc.
2) Prowadzone we wszystkich zabudowach w niżej określonym zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych:
a) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tworzywa sztuczne, metale drobne, szkło i opakowania szklane odbierane są w cyklu raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem,
b) odpady, popiołu z budynków ogrzewanych paliwem stałym mogą być zagospodarowane we własnym zakresie lub po uzgodnieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady ale nie rzadziej jak 1 raz w miesiącu w okresie grzewczym.
3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików, traktowane są jako odpady zmieszane.
4. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w ust. 1, które zostały wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni lub przy pergolach śmietnikowych.
5. Odpady komunalne wymienione w ust. 1 wystawione w innych miejscach niż określone w ust. 4 lub w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym, nie podlegają odbiorowi.
6. Odbiór odpadów o których mowa w ust. 1 nie może następować w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.
7. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy następujący po dniu wolnym.
8. Odbieranie odpadów, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Stary Dzików zawarła umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowane odpadów oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.

§ 3.

1. W mobilnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanym przez gminę odbierane są w każdej ilości, dostarczane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady:
1) papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury,
2) szkła i odpady opakowaniowe ze szkła,
3) tworzywa sztucznego oraz opakowań z tworzyw sztucznych,
4) metali oraz opakowań z metali,
5) opakowania wielomateriałowe
6) przeterminowanych leków i chemikaliów,
7) zużytych baterii i akumulatorów,
8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
9) opakowań wielkogabarytowych (np. mebli).
10) zużytych opon,
11) bioodpady,
12) popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym,
13) tekstyliów i odzieży,
14) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
2. W Mobilnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości odbierane są nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 4 i 7.
3. Mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. od 8.00 do 11.00, w miejscowości Stary Dzików ul. Cieszanowska (plac przy cmentarzu).
4. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, przyjmowane są do mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości nie większej niż 2m3 na gospodarstwo domowe na rok. Za odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości powyżej 2m3 na gospodarstwo domowe na rok będzie pobierana opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem u przedsiębiorcy odbierającego odpady.
5. Operator mobilnego punktu selektywnego zbiórki odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomościach z terenu Gminy Stary Dzików.
6. Mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmie odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmie odpady pochodzące z działalności rolniczej (typ. opakowania z folii opakowania (Big Bag) po siano kiszonkach, nawozach, sznurki, przepracowane oleje, opony) za opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem u odbiorcy.

§ 4.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego i przyjmującego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Starym Dzikowie przy ul. Kościuszki 79:
1) pisemnie,
2) telefonicznie – nr 16 631 80 50,
3) elektronicznie – e-mail – urzad@starydzikow.pl

§ 5.

Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne przekazywane będą przez przedsiębiorcę odbierającego odpady uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom unieszkodliwiania, przygotowania do ponownego użycia i odzysku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 7.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 96/XXVI/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(uchylona uchwałą nr 107/XIX/2019) Uchwała Nr 96/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.11.2019 18:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż