(Ta uchwała została uchylona Uchwałą 105/XIX/2019)

Uchwała Nr 97/XVIII/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.  1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie znak: PSK.0710-62/19 z dnia 28.10.2019r.

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 95/XXVI/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 29.06.2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(uchylona uchwałą nr 105/XIX/2019) Uchwała Nr 97/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:06.11.2019 20:56
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:03.12.2019 10:44