Uchwała Nr 99/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej

Uchwała Nr 99/XVIII/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.):

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Stary Dzików pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2019 rok, w wysokości 1818,00 zł.

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Gminą Stary Dzików. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 99/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.11.2019 21:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż