Podjęte uchwały:

Nr 90/XVIII/2019 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Miejską Przemyśl

Nr 91/XVIII/2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019 związanych z realizacją projektu pn.: "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Nr 92/XVIII/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Nr 93/XVIII/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr 94/XVIII/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego

Nr 95/XVIII/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Stary Dzików

Nr 96/XVIII/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr 97/XVIII/2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików

Nr 98/XVIII/2019 zmieniająca Uchwałę Nr 204/L/2018 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku nagród ze specjalnego funduszu za nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Nr 99/XVIII/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej


Imienne wykazy głosowań znajdują się w załącznikach poniżej:

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:06.11.2019 21:19
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:07.11.2019 08:51