Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w monitoringu wizyjnym stadionów sportowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików, tel. 16 631-80-50, e-mail: urzad@starydzikow.pl  
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).
4. Obszar monitorowany obejmuje tereny i obiekty stadionów sportowych KS „Victoria” Stary Dzików i LKS „Czerwoni” Cewków (tereny wokół budynków szatni, boisk, trybun, parkingów, ogrodzeń i wejść na stadiony). Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne i służby porządkowe lub inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ich nadpisania tj. przez okres do 30 dni a w przypadku zarejestrowania zagrożenia bezpieczeństwa, życia i zdrowia, niszczenia i kradzieży mienia – do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.
9. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie w związku z monitoringiem wizyjnym stadionów sportowych
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.11.2019 11:36
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:21.01.2021 09:48