Uchwała Nr 100/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stary Dzików na lata 2019-2023

Uchwała Nr 100/XIX/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stary Dzików na lata 2019-2023

Na podstawie art.17 ust.1pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019r. poz.1507 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506  z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stary Dzików na lata 2019-2023, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 100/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stary Dzików na lata 2019-2023
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2019 15:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż