Uchwała Nr 103/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Uchwała Nr 103/XIX/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 263.500 zł przeznaczone na:
a) wpłata do lzby Rolniczej (2 % podatku rolnego) - 2.000 zł
b) wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie - 20.000 zł
c) zakup materiałów, wyposażenia i usług w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie - 23.000 zł
d) wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych - 218.500 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 263.500 zł przeznaczone na:
a) zakup energii, usług remontowych. pozostałych usług oraz opłat związanych z działalnością stacji uzdatniania wody w Starym Dzikowie - 30.000 zł
b) zakup materiałów oraz usług remontowych na drogach gminnych i dojazdowych do pól - 73.008 zł
c) zakup energii dla remiz strażackich OSP - 5.000 zł
d) odsetki od kredytów i pożyczek - 30.000 zł
e) wypłatę dodatków mieszkaniowych - 6.000 zł
f) wynagrodzenia, wypłatę dodatków wiejskich wraz z pochodnymi pracowników świetlic szkolnych - 32.536 zł
g) wypłatę stypendiów motywacyjnych - 4.550 zł
h) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych - 406 zł
i) podatek V AT od wpłat mieszkańców stanowiących wkład własny w projekcie "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" - 82.000 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 103/XIX/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 listopada 2019 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.000
  01030 Izby rolnicze 2.000
  2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2.000
2. 750 Administracja publiczna 43.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 43.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000
3.   Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie  
  801 Oświata i wychowanie 178.500
  80101 Szkoły podstawowe 178.500
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158.500
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20.000
    Szkoła Podstawowa w Cewkowie  
  801 Oświata i wychowanie 40.000
  80101 Szkoły podstawowe 40.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.000
    Razem zwiększenia 263.500
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 30.000
  40002 Dostarczanie wody 30.000
  4260 Zakup energii 5.000
  4270 Zakup usług remontowych 5.000
  4300 Zakup usług pozostałych 5.000
  4430 Różne opłaty i składki 15.000
2. 600 Transport i łączność 73.008
  60016 Drogi publiczne gminne 45.000
  4270 Zakup usług remontowych 45.000
  60017 Drogi wewnętrzne 28.008
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.008
  4270 Zakup usług remontowych 18.000
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000
  75412 Ochotnicze straże pożarne 5.000
  4260 Zakup energii 5.000
4. 757 Obsługa długu publicznego 30.000
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 30.000
  8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 30.000
5. 852 Pomoc społeczna 6.000
  85215 Dodatki mieszkaniowe 6.000
  3110 Świadczenia społeczne 6.000
6.   Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie  
  854 Edukacyjna opieka wychowawcza 27.492
  85401 Świetlice szkolne 22.536
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.000
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.536
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.700
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1.300
  85416 Świetlice szkolne 4.550
  3240 Stypendia dla uczniów 4.550
  85446 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 406
  4300 Zakup usług pozostałych 406
    Szkoła Podstawowa w Cewkowie  
  854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10.000
  85401 Świetlice szkolne 10.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000
7. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 82.000
  90095 Pozostała działalność 82.000
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 82.000
    Razem zmniejszenia 263.500

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 103/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2019 09:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż