Uchwała Nr 104/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr 104/XIX/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1c ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 817 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie postanawia:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zajętych pod istniejący cmentarz nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Cewków o nr ewid. 2949/3 pow. 0,11 ha i 2949/4 o pow. 0,21 ha dla których Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1L/00007424/4 a których wykaz określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 104/XIX/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27.11.2019 r.

Lp. Nr działki Pow. (ha) Położenie Przeznaczenie nabywanej nieruchomości
1. 2949/3 0,11 w. Cewków
gm. Stary Dzików
Teren cmentarza
2. 2949/4 0,21 w. Cewków
gm. Stary Dzików
Teren cmentarza

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 104/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2019 10:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż