Uchwała Nr 105/XIX/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 listopada 2019 r.

uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala co następuje:

§ 1.

Uchyla się Uchwałę Nr 97/XVIII/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 105/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:03.12.2019 10:41
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.12.2019 13:33