(uchwała unieważniona przez Wojewodę - Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.505.2019 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Stary Dzików Nr 108/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Uchwała Nr 108/XIX/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są powstałe na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) odpady komunalne zmieszane – w każdej ilości,
2) odpady ze szkła, papieru, metali i opakowań wielomateriałowych, z tworzyw sztucznych oraz ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików – w każdej ilości,
3) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady tekstyliów i odzieży zostaną odebrane – w każdej ilości,
4) odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przeprowadzenia drobnych robót w ilości nie większej niż 2 m3 rocznie od gospodarstwa domowego,
5) popiół – w każdej ilości.
2. Na terenie nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ilość odbieranych zmieszanych odpadów komunalnych uzależniona jest od zadeklarowanej liczby pojemników na te odpady.

§ 3.

1. Na terenie zabudowy zamieszkałej i niezamieszkałej odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odbywać się będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem, w odpowiednio oznakowanych, różnokolorowych workach (kolorystyka i pojemność worków zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików).
2. Worki na odpady do selektywnej zbiórki takie jak: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne dostarczane będą bezpłatnie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, na zasadzie "worek za worek".
3. Dodatkową ilość worków na odpady do selektywnej zbiórki właściciel nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, może bezpłatnie odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Stary Dzików.
4. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.

§ 4.

1. Określa się minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:
1) odpady niesegregowane i bioodpady odbierane są:
a) w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu 1 raz na miesiąc (w miesiącach od  kwietnia do października raz na 2 tygodnie),
b) w zabudowie wielorodzinnej, w cyklu 1 raz na miesiąc (w miesiącach od kwietnia do października raz na tydzień),
c) z koszy ulicznych i placów zabaw 1 raz na miesiąc.
2) prowadzone we wszystkich zabudowach w niżej określonym zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych:
a) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tworzywa sztuczne, metale drobne, szkło i opakowania szklane odbierane są w cyklu raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem,
b) odpady, popiołu z budynków ogrzewanych paliwem stałym mogą być zagospodarowane we własnym zakresie lub po uzgodnieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady ale nie rzadziej jak 1 raz w miesiącu w okresie grzewczym.
2. Określa się minimalną częstotliwość odbierania odpadów niebezpiecznych i inne niż niebezpieczne powstające na nieruchomościach, w szczególności:
1) chemikalia (np. farby, kleje, rozpuszczalniki, lakiery, świetlówki) akumulatory, igły i strzykawki –  odbiór raz w roku (miesiąc marzec) z przed nieruchomości zgodnie z harmonogramem,
2) odpady wielkogabarytowe, tekstyliów i odzieży – odbiór raz w roku (miesiąc maj) z przed nieruchomości zgodnie z harmonogramem,
3) odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych w gospodarstwie domowym  należy zebrać selektywnie z wyodrębnieniem gruzu budowlanego (który można zagospodarować we własnym zakresie) od tworzyw sztucznych, szyb, stolarki, odpadów instalacyjnych, chemii budowlanej, styropianu – odbiór raz w roku z przed nieruchomości (miesiąc sierpień) zgodnie z harmonogramem,
4) zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbiór raz w roku (miesiąc październik) z przed nieruchomości zgodnie z harmonogramem,
5) odpady baterii, przeterminowanych leków należy dostarczać we własnym zakresie do wyznaczonych punktów:
a) szkoły gminne, urząd gminy – baterie,
b) apteka ul. Kościuszki 74 w Starym Dzikowie – przeterminowane leki.

§ 5.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego i przyjmującego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Starym Dzikowie przy ul. Kościuszki 79:
1) pisemnie,
2) telefonicznie – nr 16 631 80 50,
3) elektronicznie – e-mail – urzad@starydzikow.pl.

§ 6.

Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne przekazywane będą przez przedsiębiorcę odbierającego odpady uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom unieszkodliwiania, przygotowania do ponownego użycia i odzysku.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 8.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 96/XXVI/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(uchwała unieważniona przez Wojewodę) Uchwała Nr 108/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:03.12.2019 11:04
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:04.01.2021 09:42