(Ta uchwała została uchylona Uchwałą 113/XX/2019)

Uchwała Nr 109/XIX/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Moszczanicy podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Cewkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506), art. 89 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2019/2020 tj. z dniem 31 sierpnia 2020 r. szkoły filialnej w Moszczanicy podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Cewkowie.
2. Uczniom likwidowanej szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Cewkowie.

§ 2.

Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, nauczycieli oraz do wystąpienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji szkoły.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(uchylona uchwałą nr 113/XX/2019) Uchwała Nr 109/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Moszczanicy podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Cewkowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:03.12.2019 11:13
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:21.12.2019 19:52