Podjęte uchwały:

Nr 100/XIX/2019 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stary Dzików na lata 2019-2023

Nr 101/XIX/2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019 związanych z realizacją projektu pn.: "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Nr 102/XIX/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Nr 103/XIX/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Nr 104/XIX/2019 w sprawie nabycia nieruchomości

Nr 105/XIX/2019 uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików

Nr 106/XIX/2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików

Nr 107/XIX/2019 uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr 108/XIX/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr 109/XIX/2019 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Moszczanicy podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Cewkowie


Imienne wykazy głosowań znajdują się w załącznikach poniżej:

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:03.12.2019 12:22
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:03.12.2019 12:22