Zarządzenie Nr 41/2005
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1; ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r.) oraz § 3 pkt 1; § 4 pkt 1 i 2; § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108); oraz § 3 Uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 41/IV/2003 z dnia 10 lutego 2003 r.

postanawiam:

§ 1

Ogłosić I publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż lokalu Nr 2 o pow. 67,76 m2 w budynku położonym we wsi Stary Dzików gm. Stary Dzików na działce oznaczonej nr ewid. 1531/2 o łącznej pow. 0,08 ha wraz z częścią ułamkową gruntu w wysokości 608/100.

§ 2

W celu przeprowadzenia przetargu powołuje się komisję w składzie:
1. Nieckarz Jan - Przewodniczący Komisji
2. Jabłoński Tadeusz - Członek Komisji
3. Sobczyszyn Stanisław - Członek Komisji

§ 3

Termin przeprowadzenia przetargu ustalam na dzień 03.02.2006 r. o godz. 900 w siedzibie Gminy w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 79 pok. nr 1.

§ 4

Ustalam wartość nieruchomości na kwotę: - 6.825 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych)

§ 5

Ustalam wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 682,50 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa złote 50/100).
Wadium należy wpłacić w terminie do dnia
30.01.2006r godz. 1400 w kasie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

§ 6

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 6.825 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych).

§ 7

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z przyczyn których wcześniej nie można było przewidzieć.

§ 8

Wadium uczestnika przetargu który wygra przetarg zostanie wliczone w cenę nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

§ 9

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 41/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:11.04.2006 13:23
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:21