Zarządzenie Nr 43/2005

Wójta Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 30 grudnia 2005 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok

w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne

oraz przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami

           

            Działając na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) i § 11 uchwały Nr 162/XXII/2005 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok i upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie – Wójt Gminy w Starym Dzikowie

 

zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2005 rok o kwotę 375.534 zł, w tym z następujących źródeł:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej       18.965 zł

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego      329.400 zł

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej   2.300 zł

- udzielenie edukacyjnej pomocy stypendialnej       14.869 zł

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   10.000 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2005 rok o kwotę 731 zł, w tym z następujących zadań:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami:

- zakup sprzętu dla o.c.    35 zł

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- zapomogi          696 zł

3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

 

§ 2

 

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2005 rok o kwotę 375.534 zł, w tym na:

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej       18.965 zł

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego      329.400 zł

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej   2.300 zł

- udzielenie edukacyjnej pomocy społecznej dla uczniów    14.869 zł

- dotacja dla bibliotek na zakup książek     10.000 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu w roku 2005 o kwotę 731 zł, z następujących zadań:

- zakup sprzętu dla o.c.    35 zł

- zapomóg           696 zł

3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

 

§ 3

 

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się wydatki przeznaczone na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 348.365 zł, z tego:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa         
18.965 zł

- pomoc społeczna           329.400 zł

2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 135.120 zł, w tym:

a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na kwotę          3.700 zł

b) w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” na kwotę        9.700 zł

c) w dziale „Transport i łączność” na kwotę 59.200 zł

d) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na kwotę    2.400 zł

e) w dziale „Działalność usługowa” na kwotę           400 zł

f) w dziale „Administracja publiczna” na kwotę        7.800 zł

g) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na kwotę      910 zł

h) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na kwotę           7.700 zł           

i) w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” na kwotę   
400 zł

j) w dziale „Ochrona zdrowia” na kwotę     1.860 zł

k) w dziale „Pomoc społeczna” na kwotę     11.150 zł

l) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę            28.000 zł

m) w dziale „Kultura fizyczna i sport” na kwotę         1.900 zł

2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 43/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków...
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:11.04.2006 13:35
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:22