Zarządzenie Nr 86/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 154.630,95 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- realizację zadań związanych wypłatą świadczeń wychowawczych - 100.000 zł
- uzupełnienie środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 493,95 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- wypłatę dodatku pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku - 4.800 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 25.470 zł
- dofinansowanie zadań związanych z zatrudnieniem asystentów rodziny - 8.249 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 15.026 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne - 592 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 154.630,95 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń wychowawczych - 100.000 zł
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół oraz pokrycie kosztów związanych z tym zadaniem - 493,95 zł
- wypłatę dodatku pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku - 4.800 zł
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 25.470 zł
- wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny - 8.249 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 15.026 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne - 592 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 100.493,95 zł, z tego na:
- realizację zadań związanych wypłatą świadczeń wychowawczych - 100.000 zł.
- uzupełnienie środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 493,95 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 14.598,06 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 509,87 zł
b) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 125,73 zł
c) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 41,91 zł
d) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 5.915,30 zł
e) w dziale "Obrona narodowa" na kwotę 600 zł
f) w dziale "Bezpiecze11stwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 3.073,34 zł
g) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 290 zł
h) w dziale "Rodzina" na kwotę 1.500 zł
i) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 2.541,91 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 2.904 zł na:
- wypisy geodezyjne do sprzedaży działek gminnych oraz uregulowanie wpisów w księgach wieczystych - 2.418 zł
- serwis przedzimowy nawodnienia na boisku w Starym Dzikowie - 486 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 86/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 października 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 493,95
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 493,95
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 493,95
2. 852 Pomoc społeczna 20.418
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 592
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 592
  85216 Zasiłki stałe 15.026
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 15.026
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 4.800
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4.800
3. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25.470
  85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 25.470
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 25.470
4. 855 Rodzina 108.249
  85501 Świadczenie wychowawcze 100.000
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminnom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją Świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 100.000
  85504 Wspieranie rodziny 8.249
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8.249
    Razem zwiększenia 154.630,95

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 86/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 października 2019 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1.   SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM DZIKOWIE 424,96
  801 Oświata i wychowanie 424,96
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 424,96
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4,21
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 420,75
    SZKOŁA PODSTAWOWA W CEWKOWIE 68,99
  801 Oświata i wychowanie 68,99
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 68,99
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,68
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 68,31
2. 852 Pomoc społeczna 20.418
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 592
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 592
  85216 Zasiłki stałe 15.026
  3110 Świadczenia społeczne 15.026
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 4.800
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.800
3.   SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM DZIKOWIE 7.470
  854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7.470
  85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 7.470
  3240 Stypendia dla uczniów 7.470
    SZKOŁA PODSTAWOWA W CEWKOWIE 18.000
  854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18.000
  85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 18.000
  3240 Stypendia dla uczniów 18.000
4. 855 Rodzina 108.249
  85501 Świadczenie wychowawcze 100.000
  3110 Świadczenia społeczne 100.000
  85504 Wspieranie rodziny 8.249
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.249
    Razem zwiększenia 154.630,95

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 86/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 października 2019 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1.   SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM DZIKOWIE 424,96
  801 Oświata i wychowanie 424,96
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 424,96
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4,21
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 420,75
    SZKOŁA PODSTAWOWA W CEWKOWIE 68,99
  801 Oświata i wychowanie 68,99
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 68,99
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,68
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 68,31
2. 855 Rodzina 100.000
  85501 Świadczenie wychowawcze 100.000
  3110 Świadczenia społeczne 100.000
    Razem zwiększenia 100.493,95
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 493,95
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 493,95
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 493,95
2. 855 Rodzina 100.000
  85501 Świadczenie wychowawcze 100.000
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminnom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją Świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 100.000
    Razem zwiększenia 100.493,95

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 86/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 października 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 509,87 509,87
  02001 Gospodarka leśna 509,87 509,87
  4270 Zakup usług remontowych   509,87
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 509,87  
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 125,73 125,73
  40002 Dostarczanie wody 125,73 125,73
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   125,73
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125,73  
3. 600 Transport i łączność 41,91 41,91
  60016 Drogi publiczne gminne 41,91 41,91
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   41,91
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41,91  
4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.418  
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.418  
  4300 Zakup usług pozostałych 2.418  
5. 750 Administracja publiczna 5.915,30 5.915,30
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.565,30 5.565,30
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   5.565,30
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.065,30  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500  
  75095 Pozostała działalność 350 350
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350  
  4220 Zakup środków żywności   350
6. 752 Obrona narodowa 600 600
  75212 Pozostałe wydatki obronne 600 600
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   600
  4300 Zakup usług pozostałych 600  
7. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.073,34 3.073,34
  75412 Ochotnicze straże pożarne 3.073,34 3.073,34
  4260 Zakup energii   3.073,34
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73,34  
8. 758 Różne rozliczenia   2.904
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   2.904
  4810 Rezerwy   2.904
9. 851 Ochrona zdrowia 290 290
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 290 290
  4220 Zakup środków żywności   290
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 290  
10. 855 Rodzina 1.500 1.500
  85501 Świadczenia społeczne 1.500  
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.500  
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   1.500
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   1.500
11. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.541,91 2.541,91
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.541,91 2.541,91
  4260 Zakup energii   2.541,91
  4300 Zakup usług pozostałych 2.500  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41,91  
12. 926 Kultura fizyczna 486  
  92601 Obiekty sportowe 486  
  4300 Zakup usług pozostałych 486  
    Razem 17.502,06 17.502,06

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 86/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:12.12.2019 09:21
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.12.2019 09:23