Zarządzenie Nr 89/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 90.890,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 90.888,00 zł
b) w dziale 750 "Administracja publiczna" na kwotę 2,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 89/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28.10.2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 90.888,00 90.888,00
    Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie 90.700,00 90.700,00
  80101 Szkoła podstawowa 85.000,00 8.500,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 85.000,00 0
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 5.500,00
  4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek 0 1.000,00
  4270 Zakup usług remontowych 0 1.000,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 1.000,00
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0 57.000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 55.000,00
  4120 Składki na FP 0 2.000,00
  80148 Stołówki szkolne 5.700,00 6.900,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 5.700,00 0
  4120 Składki na FP 0 900,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 2.000,00
  4260 Zakup energii 0 4.000,00
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 0 16.400,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 10.000,00
  4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 0 5.600,00
  4120 Składki na FP 0 800,00
  80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach 0 1.900,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 383,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 992,00
  4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 0 325,00
  4120 Składki na FP 0 200,00
    Szkoła Podstawowa w Cewkowie 188,00 188,00
  80101 Szkoła podstawowa 32,00 188,00
  4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek 0 188,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 32,00 0
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 156,00 0
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 156,00 0
2. 750 Administracja publiczna 2,00 2,00
  75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2,00 2,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2,00 0
  4410 Podróże służbowe krajowe 0 2,00

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 89/2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:12.12.2019 10:46
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.12.2019 10:46